logo Kupuj Bez Ryzyka

Kiedy produkt jest bezpieczny?

Zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. Nr 229, poz. 2275, ze zmianami) produktem jest:

 
rzecz ruchoma: nowa, używana, naprawiana lub regenerowana,  przeznaczona do użytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, że może być używana przez konsumentów, nawet jeżeli nie była dla nich przeznaczona; dostarczana lub udostępnianą przez producenta lub dystrybutora, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, w tym również w ramach świadczenia usługi.
 
Produktem nie jest rzecz używana dostarczana jako antyk albo jako rzecz wymagająca naprawy lub regeneracji przed użyciem, o ile dostarczający powiadomił konsumenta o tych właściwościach rzeczy.
 
 
Produkt bezpieczny jest to produkt, który w zwykłych lub w innych, dających się w sposób uzasadniony przewidzieć, warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu korzystania z produktu, a także, w zależności od rodzaju produktu, sposobu uruchomienia oraz wymogów instalacji i konserwacji, nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
 
Oceniając czy produkt jest bezpieczny bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1. Cechy produktu, w tym jego skład, opakowanie, instrukcję montażu i uruchomienia, a także – biorąc pod uwagę rodzaj produktu – instrukcję instalacji i konserwacji;
2. Oddziaływanie na inne produkty, jeżeli w sposób uzasadniony można przewidzieć, że dany produkt będzie używany łącznie z innymi produktami;
3. Wygląd produktu, jego oznakowanie, ostrzeżenie i instrukcje dotyczące jego użytkowania i postępowania z produktem zużytym oraz wszelkie inne udostępniane konsumentowi wskazówki lub informacje dotyczące produktu
4. Kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z używaniem produktu, w szczególności dzieci i osoby starsze.
 
 
Pamiętajmy: 
 
  • Wszystkie produkty znajdujące się w obrocie powinny być produktami bezpiecznymi i mają gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia ludzkiego.
  • Sprzedawca jest zobowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży warunki techniczno-organizacyjne, które umożliwiają konsumentowi dokonanie wyboru produktu- sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.
  • Konsument ma prawo otrzymać od sprzedawcy wszystkie elementy wyposażenia towaru, instrukcję obsługi, konserwacji oraz inne dokumenty wymagane przez przepisy prawne, sporządzone w języku polskich lub w powszechnie zrozumiałej formie graficznej.
  • Przy każdym zakupie należy dokładnie przeczytać wszystkie dokumenty oraz informacje zawarte na produkcie- zwłaszcza, jeżeli informacje wskazują, że produkt może w określonych okolicznościach stwarzać zagrożenie.
  • W razie wątpliwości należy dopytać sprzedawcę – jeśli odmawia lub nie potrafi udzielić potrzebnych informacji – należy poważnie zastanowić się nad zakupem.
  • Zawsze należy stosować się do zaleceń producenta oraz sprzedawcy!