logo Kupuj Bez Ryzyka

Oznakowanie CE

Do dnia 30 kwietnia 2004 r. chcąc wprowadzić produkt na polski rynek, producent miał obowiązek uzyskać certyfikat bezpieczeństwa nadawany przez niezależne jednostki certyfikujące i uprawniający do oznaczania produktu znakiem bezpieczeństwa B. Z dniem 1 maja 2004 r. tj. z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego został wprowadzony obowiązek umieszczania na produktach oznaczenia CE. Wprowadzenie regulacji dotyczących oznakowania CE podyktowane było potrzebą zharmonizowania systemów krajowych – tak, aby na wspólnotowym rynku znalazły się towary spełniające takie same wymagania.
Oznaczenie CE należy rozumieć jako deklarację producenta, że wprowadzony na rynek produkt spełnia określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktu, zdrowia i ochrony konsumenta. Wymagania te wyznaczają dyrektywy unijne tzw. Dyrektywy Nowego Podejścia dotyczące pewnych kategorii produktów m.in. zabawek, urządzeń elektrycznych, maszyn; treść wymagań znajduje odzwierciedlenie w polskich aktach prawnych. Przykładem transpozycji (przeniesienia) wymogów przewidzianych przez Dyrektywy Nowego Podejścia do polskiego porządku prawnego są regulacje Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. Nr 155 poz.1089), wdrażające wymagania przewidziane przez dyrektywę dotyczącą urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w gospodarstwach domowych (w tym np. czajników elektrycznych) tzw. dyrektywę niskonapięciową.
Oznaczenie CE jest obowiązkowe jedynie dla tych produktów, do których odnoszą się wskazane wyżej dyrektywy. Obowiązek oznaczenia obciąża producenta produktu, który powinien umieścić znak CE na produkcie przed wprowadzeniem go na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu z wyjątkiem Szwajcarii). Z obowiązkiem producenta skorelowana jest odpowiednia kara pieniężna stosowana w przypadku braku oznaczenia bądź jego nadużycia
Znaku CE nie należy utożsamiać ze znakiem pochodzenia - towary oznaczone tym znakiem nie muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej czy przez producenta pochodzącego z państwa członkowskiego. Podobnie, znak CE nie jest znakiem jakości czy bezpieczeństwa, które stanowią dobrowolne znaki certyfikacyjne nadawane przez odpowiednie, notyfikowane jednostki (np. znak jakości Q nadawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., znak bezpieczeństwa B nadawany przez jednostki zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Badań Technicznych i Atestacji TEST Q ). W tym kontekście znak CE należy traktować jako symbol spełnienia przez producenta minimalnych, nałożonych prawem, wymagań.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.