logo Kupuj Bez Ryzyka

Wymagania dla zabawek

W celu eliminacji ryzyka związanego z użytkowaniem przedmiotów przez najmłodszych, na szczeblu europejskim zostały wypracowane standardy właściwości fizycznych, mechanicznych, palności, chemicznych, elektrycznych, higieny i radioaktywności zabawek.
Obowiązek wytworzenia bezpiecznych zabawek obciąża przede wszystkim producentów (choć ustawodawca nakłada odpowiedzialność również na inne grupy podmiotów). Wymagania dotyczące zabawek skonkretyzowane są w obowiązkowo przestrzeganych przepisach i dobrowolnie stosowanych przez producentów normach zharmonizowanych; wprowadzone wymogi stanowią również wskazówkę dla podmiotów kontrolujących bezpieczeństwo produktów.
 
Obecnie obowiązujące na terenie UE uregulowania omawianej kwestii zawarte są Dyrektywie Bezpieczeństwa Zabawek 2009/48/WE (dyrektywie "zabawkowej ") i transponowane do polskiego porządku prawnego na mocy Rozprządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz.454). Niektóre regulacje dotyczące bezpieczeństwa zabawek znajdują się również w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz.2045 ze zm.); rozporządzenie utraci całkowicie moc w lipcu 2013 r., kiedy zaczną obowiązywać zaostrzone normy dotyczące m.in. składu substancji chemicznych w produkowanych zabawkach.
 
Oprócz obowiązkowego oznakowania CE, na zabawkach powinna znaleźć się informacje umożliwiające identyfikację zabawki (m.in. nazwę, numer seryjny, model) oraz producenta i importera (nazwisko, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy). Jeżeli nie jest możliwe ujawnienie wymaganych informacji i znaków bezpośrednio na zabawce (np. ze względu na jej wielkość), umieszcza się je na opakowaniu lub w dokumencie dołączonym do zabawki. Ponadto, do zabawki powinna być dołączona instrukcja użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa, sformułowane w języku polskim.
Z punktu widzenia opiekunów dziecka, na uwagę zasługuje obowiązek umieszczania na zabawce odpowiednich ostrzeżeń (ich treść powinno poprzedzać słowo: „Ostrzeżenie" lub „Ostrzeżenia”). W praktyce, najczęściej spotykamy się z ostrzeżeniem dotyczącym wieku dziecka - "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy" lub "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat" . Ostrzeżenie o tej treści bywa zastępowane symbolem graficznym:
 
                                                                                                    
 
Ponadto, w odniesieniu do danych kategorii zabawek obowiązkowe są innej treści ostrzeżenia np.:
  • "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej (*) lat. Do używania pod nadzorem osoby dorosłej" - dla zabawek chemicznych (np. zestawów chemicznych, zestawów do wykonywania odcisków plastycznych);
  • "Ta zabawka nie zapewnia ochrony" – dla zabawek imitujących ochronne maski i hełmy;
  • "Do używania jedynie w wodzie, na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami, oraz pod nadzorem osoby dorosłej" – dla zabawek przeznaczonych do zabawy w wodzie (np. nadmuchiwane zabawki plażowe)
 
Ponadto, producenci zabawek mogą ubiegać się o pozytywne zaopiniowanie produktu przez takie podmioty jak Instytut Matki i Dziecka czy Centrum Zdrowia Dziecka. Wskutek pozytywnego wyniku weryfikacji bezpieczeństwa zabawki, producent zyskuje prawo do opatrzenia produktu odpowiednim logo podmiotu wraz z odpowiednim napisem:
                                                                                             
                                                                     „Pozytywna Opinia Centrum Zdrowia Dziecka"
 
 
 
 
 
 
 
                                                             „Produkt posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka”