logo Kupuj Bez Ryzyka

System kontroli rynku

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Z 2010., Nr 138, poz.935 j.t ) , system obejmuje:
1) kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych, szczegółowych lub innych wymagań , oraz
2) postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami.
Art. 38 wyżej przywołanej ustawy wymienia organy tworzące system.
 
Art. 38. 1.  System kontroli wyrobów tworzą organy wymienione w ust. 2 i 3, zwane dalej "organami wyspecjalizowanymi", oraz organy celne.
2. Kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych , szczegółowych lub innych wymaganiań prowadzą:
  1)   wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej;
  2)   inspektorzy pracy;
  3)   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  4)   organy Inspekcji Ochrony Środowiska;
  5)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
  6)   organy nadzoru budowlanego;
  7)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
  8)   dyrektorzy urzędów morskich;
  9)   wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.
3. Postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami prowadzą:
  1)   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwany dalej "Prezesem UOKiK";
  2)   okręgowi inspektorzy pracy;
  3)   Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
  4)   wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska;
  5)   Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
  6)   organy nadzoru budowlanego;
  7)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;
  8)   dyrektorzy urzędów morskich;
  9)   wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego.
4. Kompetencje organów wyspecjalizowanych określają przepisy odrębne.