logo Kupuj Bez Ryzyka

W pierwszej kolejności podmiotem odpowiedzialnym za szkodę, wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jest producent finalny.
 
Na takich samych zasadach, jak producent, odpowiada również każdy podmiot, który umieszcza na produkcie swój znak towarowy, nazwę lub inne oznaczenia odróżniające i w ten sposób podaje się za producenta, a także importer, czyli podmiot, który wprowadził produkt pochodzenia zagranicznego do obrotu krajowego, w zakresie swej działalności gospodarczej.
 
Ponadto odpowiedzialność tę może ponosić również wytwórca materiału, surowca albo części składowej produktu. Podmioty te, w przeciwieństwie do producenta, mogą się jednak zwolnić ze swoje odpowiedzialności, jeżeli wykażą, że wyłączoną przyczyną szkody była wadliwa konstrukcja lub wskazówki producenta.
 
Odpowiedzialność wszystkich wskazanych podmiotów ma charakter solidarny.
 
W przypadku natomiast, gdy nie wiadomo, kto jest producentem (lub podmiotem odpowiadającym jak producent), odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może ponieść również jego zbywca, chyba że, w ciągu miesiąca od daty zawiadomienia o szkodzie, wskaże poszkodowanemu osobę i adres producenta lub jednego z podmiotów odpowiadających jak producent. Ponadto zbywca może również zwolnić się z odpowiedzialności przez wskazanie osoby, od której sam nabył produkt.
 
Przepisy nie wykluczają również sytuacji, gdy obok producenta lub podmiotu odpowiadającego jak producent bądź zbywcy, solidarnie odpowiedzialność ponosi również osoba trzecia. Osobą trzecią może być np. sprzedawca, który nie jest zbywcą a nie dopełnił obowiązków współdziałania z producentem związanych z przekazywaniem informacji o zagrożeniach powodowanych przez produkt; czy agencja marketingowa lub reklamowa, która naruszyła zasady związane z rzetelną informacją o produkcie