logo Kupuj Bez Ryzyka

Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich
 
Jeśli w domu, w czasie wolnym od pracy przydarzy nam się wypadek, który nastąpił w związku używaniem produktu, może to być wypadek konsumencki, który należy zgłosić dla zakładu opieki zdrowotnej.
 
Wszystkie zakłady opieki zdrowotnej zbierają informacje na temat wypadków konsumenckich,a następnie przekazują je do odpowiednich placówek - zakładów, należących do Krajowego system monitorowania wypadków konsumenckich prowadzonego przez Ministra Zdrowia.

W systemie tym monitorowane są informacje na temat zgłoszonych wypadków konsumenckich, towarzyszących im okoliczności, o skutkach zdrowotnych będących następstwem wypadków oraz o produktach, w związku z którymi nastąpiły wypadki.
 
Zdarzenie zostaje uznane za wypadek konsumencki na podstawie informacji uzyskanych z dokumentacji medycznej lub bezpośrednio od osoby, której w następstwie wypadku udzielono pomocy.
 
Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich (Dz. U z 2004 r., Nr 104, poz. 1100) , osoba zabierająca informacje na temat wypadku ma prawo, w szczególności, zbierać takie dane, jak:
 
1) wiek, płeć, wykształcenie osoby poszkodowanej;
2) czas i miejsce zdarzenia;
3) opis zdarzenia z uwzględnieniem cech produktu i cech zachowań osoby poszkodowanej, które mogły mieć wpływ na przebieg zdarzenia;
4) informacje o produkcie, jaki miał związek z wypadkiem, umożliwiające jego identyfikację;
5) opis obrażeń, jakich doznała osoba poszkodowana;
6) miejsce udzielenia pomocy.
 
Informacje te zbierane są za pomocą kwestionariusza wywiadu, który następnie analizowany jest przez Administraro systemu.
Jeżeli okoliczności wypadku konsumenckiego wskazują, że niezbędne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu usunięcia związanych z produktem zagrożeń bezpieczeństwa, Administrator przekazuje dane na temat wypadku oraz propozycję odpowiednich działań wraz z kopią kwestionariusza wywiadu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie później niż w ciągu 48 godzin od ich uzyskania.
 
Dane dotyczące wypadków konsumenckich zbierane są przez placówki terenowe – wybrane zakłady opieki zdrowotnej, a następnie wprowadzane do bazy danych systemu.
 
Dane zawarte w systemie, w formie opracowanych raportów, przekazywane są corocznie do 31 marca Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.